Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.12.2019
Avaldamise lõpp: 05.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond) esitatud Sirgala karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Enefit Kaevandused AS taotleb Sirgala karjääri mäeeraldisest Sirgala kaevevälja passiivse tarbevaru 19 ploki väljaarvamist ning mäeeraldise laiendamist Permisküla uuringuvälja aktiivse tarbevaru 1 ploki võrra. Lisaks taotleb ettevõte maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-074 kehtivusaja pikendamist 30 aasta võrra ehk kuupäevani 03.05.2059.

Sirgala karjääri mäeeraldis, pindalaga 11 624,06 ha ja teenindusmaa pindalaga 3206,29 ha, asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse ja Toila vallas ning Narva-Jõesuu linnas. Kaevandajaks on Enefit Kaevandused AS. Maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 30.06.2019 mäeeraldisega seotud põlevkivi kaevandatav varu ca 94,11 miljonit tonni, hästilagunenud turba kaevandatav varu ca 1,78 miljonit tonni ning vähelaguenud turba kaevandatav varu 21 tuhat tonni. Põlevkivi kaevandamise maksimaalne aastamäär on kaevandamislubadel nr KMIN-073, KMIN-046, KMIN-074 ja KMIN-086 kokku 6,4 miljonit tonni. Enefit Kaevandused AS-ile antud kõikide põlevkivi kaevandamise lubade alusel ei tohi aastas kaevandada rohkem kui 15,01 miljonit tonni. Sirgala karjääri mäeeraldisel on turba kaevandamise maksimaalne aastamäär 100 tuhat tonni plokis nr 30 ning 55 tuhat tonni plokkides nr 31 ja 32.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 674 4803, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil. https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1553581