Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.03.2020
Avaldamise lõpp: 12.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Karjäärid OÜ (registrikood: 14273374) (aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond) esitatud Maleva VII kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) taotlus on võetud menetlusse.

Maleva VII kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Kõrveküla ja Raudla külas eraomandis olevatel katastriüksustel Ilumetsa (katastritunnus 40001:003:0104) ja Järveveski (katastritunnus (40001:003:1170).

Taotletava Maleva VII kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 13,69 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 14,55 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehituskruus (aktiivne tarbevaru 383 tuh m³ ja kaevandatav varu 376 tuh m³) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitusmaterjal, ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 25 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn, 11216 Harju maakond. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1588857