Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 23.04.2020 15:59
Parandaja: Liis Bergmann (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Parandatud on linki, millelt on digitaalselt kättesaadav taotlus.
Vaata eelmist versiooni
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.04.2020
Avaldamise lõpp: 21.04.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, 10916 Harju maakond) taotluse alusel on menetlusse võetud Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa taotlus.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Tammemäe külas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Viimsi metskond 16 (katastritunnus: 71801:001:0130), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Tammemäe VIII liivakarjäär mäeeraldise pindala on 12,08 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,76 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 300 tuh m3 ja kaevandatav varu 279 tuh m3) ja täiteliiv (aktiivne tarbevaru 515 tuh m3 ja kaevandatav varu 434 tuh m3). Maavara kavandatav kasutusala on ehitus- ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 50 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (tel 680 7438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1599778