Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 23.04.2020 16:01
Parandaja: Liis Bergmann (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Parandatud on linki, millelt on taotlus digitaalselt kättesaadav.
Vaata eelmist versiooni
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.04.2020
Avaldamise lõpp: 21.04.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Karjäärid OÜ (registrikood: 14273374) (aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond) taotluse alusel on menetlusse võetud Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlus.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Tammejärve külas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Viimsi metskond 10 (katastritunnus: 71801:001:2151), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Männiku IX liivakarjäär mäeeraldise pindala on 16,00 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,58 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 2 672 tuh m3 ja kaevandatav varu 1 868 tuh m3) ja täiteliiv (aktiivne tarbevaru 632 tuh m3 ja kaevandatav varu 619 tuh m3). Maavara kavandatav kasutusala on ehitusmaterjalid, ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 170 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (tel 680 7438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaameti põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1599784