Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: 01.08.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) poolt esitatud Helmi-Aakre IV liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/319043 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Helmi-Aakre IV liivakarjäär (mäeeraldise pindala 2,39 ha, teenindusmaa pindala 2,39 ha) asub Tartu maakonnas Elva vallas Rebaste külas katastriüksusel „Oona-Nurmi 3“ (tunnus 60801:001:0304) ja kuulub taotlejale. Taotletaval alal asub Helmi-Aakre liivamaardla (registrikaart 0518).

AS TREV-2 Grupp taotleb Helmi-Aakre IV liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/319043 pikendamist 15 aasta võrra, et kaevandada olemasolev liivavaru lõpuni ja seejärel korrastada karjäär. Maavara kaevandamise luba L.MK/319043 kehtib kuni 01.07.2021.

Helmi-Aakre IV liivakarjäär mäeeraldise pindala 2,39 ha, teenindusmaa pindala 2,39 ha. Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru ehitusliival (14 plokk) 36.268 tuh m³, täiteliival (15 plokk) 12.894 tuh m³. Kaevandatav varu ehitusliival 27,268 tuh m³, täiteliival 9,894 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 13,7 tuh m³ (maavara kogus on esitatud seisuga 31.03.2020). Katendi (sh muld) kogus 5,048 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastamise suunaks on maatulundusmaa (metsamaa). Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat (kuni 01.07.2036).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004. 

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1637124