Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.08.2020
Avaldamise lõpp: 05.08.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Karjäärid OÜ (registrikood: 14273374) (aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b, 74604) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus Neeruti liivakarjääri mäeeraldisele on menetlusse võetud.

Neeruti liivakarjäär (mäeeraldise teenindusmaa pindala 7,77 ha mäeeraldise pindala 6,34 ha) asub Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti külas katastriüksusel Neeruti karjäär (katastritunnus: 58202:003:0010) ja Kruusamaa (katastritunnus: 58202:003:0003). Antud kinnistud on riigiomandis, katastriüksus Neeruti karjäär jääb Maanteeameti valitsemisalasse ning katastriüksus Kruusamaa Maa-ameti valitsemisalasse. Taotletav ala asub Neeruti kruusamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokil 10 ja täiteliiva plokil 11. (registrikaart 0381).
Maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru ehitusliival (10 plokk) 261 tuh m³, täiteliival (11 plokk) 46 tuh m³. Kaevandatav varu ehitusliival 243 tuh m³, täiteliival 40 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 30 tuh m³ (maavara kogus on esitatud seisuga 01.02.2020). Katendi kogus 23 tuh m³ sealhulgas mullakogus 13 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastamise suunaks on maatulundusmaa (metsamaa) ja veekogumaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1638144