Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 01.09.2020
Avaldamise lõpp: 02.09.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Müüripõllu (registrikood: 14810903) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Võidu tn 5-9) poolt esitatud Muri II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Muri II liivakarjäär asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Muri külas eraomandisse kuuluval Müüripõllu (katastriüksuse tunnus 48001:001:0914) maaüksusel. Müüripõllu maaüksus kuulub OÜ Müüripõllu omanikele.

Taotletava mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 5,13 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 283 tuh m³ ja kaevandatav varu 184 tuh m³) ja täitekruus (aktiivne tarbevaru 220tuh m³ ja kaevandatav varu 194 tuh m³) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teede ehituseks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1648547