Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.09.2020
Avaldamise lõpp: 26.09.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Kraver (registrikood: 10086830) (aadress Väike tn 2, 71004 Viljandi, Viljandi maakond) poolt esitatud Soosaare III turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa VILM-029 (loa kehtivus kuni 31.12.2027) muutmise taotlus on menetlusse võetud.
Aktsiaselts Kraver soovib taotlusega viia kaevandamise keskkonnaluba vastavusse keskkonnaregistris kinnitatud maavara plokkide ja kogustega ning pikendada keskkonnaloa kehtivusaega 30 aasta võrra, kuna arvestades mäeeraldisega seotud kaevandatava jääkvaru kogust ja loaga lubatud maksimaalset kaevandamise aastamäära (23 tuhat t) ei ole tootmisala ammendamine loa kehtivusaja jooksul võimalik. Lisaks soovitakse taotlusega eemaldada keskkonnaloalt VILM-029 täiendav tingimus, mille kohaselt tuleb vähemalt 1 kord kolme aasta jooksul mõõdistada tootmisala ja täpsustada maavarade jääkvarud. Veel soovitakse muuta kaevandamise keskkonnaloale VILM-029 kantud kaevandatud maa korrastamise suunda osaliselt taastuvaks sooks ja osaliselt metsamaaks.
Soosaare III turbatootmisala mäeeraldis asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Järtsaare külas riigile kuuluval kinnistul Soosaare turbatootmisala (katastritunnusega 32801:002:0033) ning loa omanikule kuuluvatel kinnistutel Raba (katastritunnusega 32801:001:0161) ja Laukaraba (katastritunnusega 32801:001:0022). Soosaare III turbatootmisala mäeeraldise pindala on 192.06 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 226.57 ha. Maavara kaevandamise keskkonnaloa kohaselt on mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru seisuga 30.09.2019 1934 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 1030 tuh t ning hästilagunenud turvas 904 tuh t. Kaevandatav turba varu on 1583 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 760 tuh t ja hästilagunenud turvas 823 tuh t . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 23 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika (kütmine). Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat (kuni 31.12.2057).

Aktsiaseltsile Kraver on antud vee erikasutusluba L.VV/333858 (kehtivusega kuni 28.12.2049) Soosaare I, II ja III turbatootmisaladelt kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimiseks Pikasilla kraavi, Rebassaare kraavi ning Liiasaare kraavi. Vee erikasutusloas on määratud lubatud vooluhulgad ja saasteainete suurimad lubatud sisaldused väljalaskudes ning seire vajadus. Menetluse käigus ühendatakse maavara kaevandamise keskkonnaluba VILM-029 vee erikasutusloaga L.VV/333858 ühtseks keskkonnaloaks.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1659113