Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.03.2022
Avaldamise lõpp: 24.03.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AS Utilitas Eesti (registrikood: 10419088) (aadress Maakri tn 19/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/323401 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) 20.01.2022 numbriga DM-116902-9). Ettevõte taotleb käitise keskkonnaloa muutmist, mis asub aadressil Aia tn 50, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond (katastritunnus 24901:001:0210). Keskkonnaloa muutmise taotlus hõlmab järgmisi tegevusi: vee erikasutus ja paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamine. Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Käitise tegevusest suunatakse välisõhku saasteaineid katlamajas olevate põletusseadmete käitamisest. Ettevõtte territooriumil asub puurkaev, millest saadavat vett kasutatakse katlamajas trassitäiteks, soojusseadmete läbipesuks, filtrite pesuks ja olmevajadusteks. Käitis on ühendatud ka linna ühisveevärgiga, käitisest tulenev reovesi suunatakse linna ühiskanalisatsiooni.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload“ ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused“ alt menetlusnumbriga M-116902, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1008916-3 alt.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1899638