Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 21.12.2022
Avaldamise lõpp: 22.12.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Teraviljakaubandus OÜ (registrikood: 11005213) (aadress Pootsmani tn 25, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51017) poolt Rääbise seafarmile (edaspidi ka käitis) keskkonnakompleksloa väljastamiseks esitatud taotluse suhtes tehtava otsuse eelnõud on valminud. Teraviljakaubandus OÜ Rääbise seafarm asub Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas Rääbise külas Karjamõisa maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2829035, katastrinumber 81002:002:0062) ja Sireli sigala maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2895635, katastritunnus 81002:002:0071) ning farmi põhitegevuseks on sigade intensiivkasvatus.

Käitise planeeritud tegevuse lühikirjeldus:
1) taotletakse kompleksluba farmi käitamiseks tootmismahtuga kuni 3664 loomakohta nuumsigadele;
2) farmi prognoositavaks tootmismahuks on nuumsead, kellest on võimalik saada kuni 1008 t liha aastas;
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Rääbise seafarmi kompleksloa menetluse avalik arutelu toimub 26.01.2023 kell 18.00 Veski Külalistemajas (Veski, Kantküla, Jõgeva vald).

Eelnõu(de) , kompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites (kontaktisikuks Maikel Daniel, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 504 4312). Digitaalselt on nimetatud dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), sisestades menüüst nimega „KESKKONNAKAITSELOAD“ leitavas alasakis nimega „Dokumentide register“ Reg. number nimega lahtrisse numbri - DM-100524 ja vajutades nuppu Otsi dokumenti. Nimetatud eelnõu(d) on registreerimisnumbriga - DM-100524-8..
Eelnõu on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-100524

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu ja telefonil 504 4312. Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Keskkonnamõju hindamise menetluste liitmise vajadust ei olnud ning samuti ei tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust. Lähtudes tööstusheite seadus § 48 on keskkonnakompleksluba tähtajatu.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2017392