Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.11.2018
Avaldamise lõpp: 09.11.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Koigi (registrikood: 10028100) (aadress Koigi küla, Järva vald, Järva maakond) on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 1 ja p 5 Koigi suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse. Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib täpsustada peetavate loomade arvu tegelikule võimalikult mahule ( maksimaalne tootmisvõimsus 550 kohta lüpsilehmadele, 40 kohta ammlehmadele, 280 kohta noorloomadele ja 180 kohta vasikatele) ning soovib kompleksloaga lubatud saasteainete heitkoguste arvutusmetoodika viia vastavusse kehtiva arvutusmetoodikaga.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond.
 
Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Keskkonnakorralduse spetsialist Elar Vulla
Telefon: 5346 8050
E-post: elar.vulla@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1382750