Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 17.10.2018 09:23
Parandaja: Harry Kuivkaev (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Kinnistu nime parandus.
Vaata eelmist versiooni
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.10.2018
Avaldamise lõpp: 16.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Eesti Geoloogiateenistus (registrikood: 77000387) (aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, F.R Kreutzwaldi 5, 44314) esitatud Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 17.08.2018 numbriga 12-2/18/13636) on menetlusse võetud.

Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas asuvale katastriüksusele Vaharnurme (katastritunnus 58001:001:0326), Lääne-Harju vallas Harju-Risti külas asuvale katastriüksusele Vihterpalu metskond 15 (katastitunnus 56201:003:0771), Saue vallas Odulemma külas asuvale katastriüksusele Kivimuru (katastitunnus 51802:003:0408) ja Saue vallas Kernu külas asuvale katastriüksusele Kernu metskond 22 (katastitunnus 29701:006:0210). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 4,04 ha. Üldgeoloogiline uurimistöö tehakse Harjumaa uuringuruumis esineva materjali (ehituslubjakivi) kvaliteedinäitajate uurimiseks. Uurimistöö käigus planeeritakse rajada kuni 5 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: kivimite omaduste laboratoorne uuring. Uuringu teostaja on Eesti Geoloogiateenistus (registrikood: 77000387, aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, F.R Kreutzwaldi 5, 44314).

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Üldgeoloogilise uurimistöö eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1365688