Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamise algus: 08.06.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et  on algatanud 25. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 293 "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Arengukava koostamise eesmärgiks on tagada Eesti riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. See tähendab, et kogu elanikkond, riigi- ja omavalitsusasutused, erasektor ja ettevõtjad ning ühiskond laiemalt oleks kliimamuutustest teadlik, suudaks muutustega kaasnevaid riske õigesti hinnata, nendele asjakohaselt reageerida ja nendega kohaneda ning seeläbi vältida kliimamuutustega kaasnevaid negatiivseid mõjusid ja maksimaalselt ära kasutada positiivseid mõjusid.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 punkti 1, § 6 lõike 1, § 34 lõike 1, § 35 lõigete 1, 2 ja 5 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009 määruse nr 168 “Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” § 10 punktist 1 ja §-st 11 ning võttes arvesse Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korraldust nr 108 „Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmist.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Keskkonnaministeerium (registrikood: 70001231) kontaktisik Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Mari-Liis Kell, telefon: 626 0719, e-post: mari-liis.kell@envir.ee
Koostamise korraldaja on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (registrikood: 10057662) kontaktisik Timo Uustal, telefon: 5885 9888, e-post: timo.uustal@klab.ee
Koostaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) kontaktisik Ahto Oja, telefon: 508 2990, e-post: ahto@environment.ee
Kehtestaja on Keskkonnaministeerium (registrikood: 70001231) kontaktisik Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Mari-Liis Kell, telefon: 626 0719, e-post: mari-liis.kell@envir.ee

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonnas.
Kehtetud ärinimed:
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ: Maalker OÜ.
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus: osaühing Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 783295