Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Avaldamise algus: 07.04.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus teatab “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” eelnõu ettepaneku ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Keskkonnaministeerium algatas "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegilise hindamise oma 25.03.2015 käskkirjaga nr 293.
Arengukava koostamise eesmärgiks on tagada Eesti riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. See tähendab, et kogu elanikkond, riigi- ja omavalitsusasutused, erasektor ja ettevõtjad ning ühiskond laiemalt oleks kliimamuutustest teadlik, suudaks muutustega kaasnevaid riske õigesti hinnata, nendele asjakohaselt reageerida ja nendega kohaneda ning seeläbi vältida kliimamuutustega kaasnevaid negatiivseid mõjusid ja maksimaalselt ära kasutada positiivseid mõjusid.
Kliimamuutuste mõjud mõjutavad nii Eestit kui ka kogu Euroopat (sealhulgas ka Eesti piiririike).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  on Keskkonnaministeerium (kontaktisik Kati-Liis Kensap, telefon: +372 62 62 817, e-post: Kati-Liis.Kensap@envir.ee).
Koostamise korraldaja on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (kontaktisik Timo Uustal, telefon: 5885 9888, e-post: timo.uustal@klab.ee).
Koostaja on on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3A-15 Tallinn; kontaktisik: Ahto Oja, telefon: 508 2990, e-post: ahto@environment.ee).
Kehtestaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik Kati-Liis Kensap, telefon: +372 62 62 817, e-post: Kati-Liis.Kensap@envir.ee).

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda ajavahemikul 8-28 aprill, paberkujul - ELLE OÜ-s aadressil Tõnismägi 3a-15, Tallinn, või Internetis - OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ infoportaalis http://www.klab.ee/kohanemine/arengukava/ksh/

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Keskkonnaministeeriumi aadressile Narva mnt 7A Tallinn või Kati-Liis.Kensap@envir.ee kuni 28.04.2016.

KSH aruande avalik arutelu toimub 29. aprillil algusega kell 14.00, Keskkonnaministeeriumis (ruum 103), Narva mnt 7A, 15172 Tallinn. Huvitatud osapooltel palume enda osavõtust teada anda Kati-Liis Kensap aadressile Kati-Liis.Kensap@envir.ee, hiljemalt 28.04.2016.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kliima- ja kiirgusosakond peaspetsialist Birgit Aru
Telefon: 6262956
E-post: birgit.aru@envir.ee
Teadaande number 935464