Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 25.05.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 36 on algatatud Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneering.

Planeeringuala paikneb Rääma linnaosas ja hõlmab Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa ning Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistuid. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osal on transpordimaa (L) 100%. Kiige tn 7b kinnistu katastri sihtotstarve on üldkasutatav maa (Üm) 100%, pindalaga 1354 m², Tulika tn 10 kinnistu katastri sihtotstarve on elamumaa (E) 100%, pindalaga 826 m². Alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kaevu tn 44 kinnistu detailplaneering, milles on kõnesolev ala markeeritud tänava koosseisus oleva haljakuna.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9 kruntidega külgneval transpordimaa kinnistu osal (haljasalal) arendada elamuehitust, kavandades maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE). Maakasutuse juhtotstarbe muutmine toob kaasa üldplaneeringu põhilahenduse muudatuse. Tegemist on seetõttu üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata maakasutuse juhtotstarve, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning parkimis- ja haljastuslahendus. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse juhtotstarbe osas, elamuehitusega seotud transpordimaa kinnistu osal (haljasalal) määratakse maakasutuse uueks juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE).

Seotud dokumendid
- Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1515812
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1141136