Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade
Avaldamise algus: 17.03.2021
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Riigi Tugiteenuste Keskus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

Riigi Tugiteenuste Keskus teatab, et on algatanud "Interreg VI-A – Eesti-Läti programm 2021-2027" koostamise ja jätnud algatamata 10. märtsi 2021 otsusega nr 11.1-13_0297 kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Programm on mõeldud Euroopa Liidu struktuurfondide eesmärgi “Euroopa territoriaalne koostöö” edasiseks ellu rakendamiseks ajavahemikul 2021-2027. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk on suurendada Euroopa äärealade, linnade, piirkondade- ja regioonide vahelist koostööd ja omavahelist sidusust ning tasakaalustada sotsiaalmajanduslikku arengut. Tähelepanu pööratakse maapiirkondadele ning regioonidele, kus valitsevad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused nagu näiteks väikese rahvastikutihedusega piirkonnad, saared ja piiriülesed alad.
Programmi tegevustega edendatakse piiriülest koostööd ja merenduskoostööd, äärepoolseimate piirkondade koostööd, piirkondade vahelist koostööd ning piirkondade vahelisi innovatsioonialgatusi.

KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu tulemusena jõuti järeldusele, et ei esine asjaolusid, mistõttu tuleks algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 punkti 1 mõistes, kuivõrd programmiga ei kaasne KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust ning KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud tegevustega on programmil vaid kaudne seos.
Seetõttu ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeritava programmiga ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud programm ei avalda olulist mõju ja ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara ning sellega ei kaasne ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele.
Eelhinnang ning KSH algatamata jätmise otsus on kooskõlastatud Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaameti, Läti Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu Ministeeriumi, Läti Riigi Keskkonnabüroo ja Läti Tervisekaitseinspektsiooniga.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Riigi Tugiteenuste Keskus
Koostamise korraldaja on Riigi Tugiteenuste Keskus
Koostaja Riigi Tugiteenuste Keskus
Kehtestaja on Euroopa Komisjon

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda programmi kodulehel https://estlat.eu/en/about-estlat/programme-2021-2027
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Lõkke tn 4
Telefon: 6638200
E-post: info@rtk.ee
Teadaande number 1730310