Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
Avaldamise algus: 30.01.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Sotsiaalministeerium avaldab teadaande kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lõike 5 alusel.

Autoettevõtete Liit ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing leppisid kokku alljärgnevas:

I ÜLDOSA

§ 1 Üldtöökokkuleppe reguleerimisala
1. Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokkuleppimist kollektiivlepingutes ettevõtte tasandil (edaspidi Kollektiivleping, koos Üldtöökokkuleppega – Kokkulepped).
2. Üldtöökokkulepe reguleerib Autoettevõtete Liitu kuuluvate sõitjate bussiveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.

§ 2 Kokkulepete kättesaadavus
Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja AL interneti kodulehtedel.

§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus
Üldtöökokkulepe jõustub 01.01.2017 aastal ning kehtib kuni 31.12.2019.

§ 4 Laiendamise kohaldamine
1. Üldtöökokkuleppega sätestatud töö-ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise tingimused laienevad ja on kohustuslikud kõigile Ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.

II TÖÖ- JA PUHKEAEG

§ 5 Töötajate töönädala ja vahetuse pikkus
1. Töö- ja puhkeaja reguleerimisel lähtutakse Liiklusseadusest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 165/2014, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivist 2002/15/EÜ ja Töölepingu seadusest.
2. Eeldatakse, et Töötaja töötab 40 tundi nädalas. Seadusest tulenevatel juhtudel võib iganädalast tööaega pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.
3. Kui Töötaja tööaeg tööpäevas on kuni kolm tundi, makstakse talle töötasu kolme tunni eest ning ka tööaja hulka arvestatakse kolm tundi. Tööpäevaks loetakse aega, mis jääb kahe ööpäevase puhkeaja vahele.
4. Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse vähemalt ühe tunni võrra ning TLS § 53 sätestatud juhtudel vähemalt kolme tunni võrra.

§ 6 Eritingimused (bussi-, trammi- ja trollijuhtide) töö- ja puhkeaja osas
1. Töötajale antakse üks kuni ühetunnine tööpäevasisene vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks.
2. Täistööajaga töötavale Töötajale võib töö iseloomust tulenevalt anda mitte rohkem kui ühe tööpäevasisese vaheaja 3-tunnisena või pikemana juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
a. vastav kokkulepe sisaldub ettevõtte kollektiivlepingus ja
b. vaheaja eest makstakse alates selle kolmandast tunnist vähemalt põhitasuga võrdset tasu või kollektiivlepingus kokkulepitud samaväärset teistsugust tasu ja
c. vaheaeg hõlmab punktis 1 sätestatud vaheaega puhkamiseks ja einestamiseks.
3. Punktides 1 ja 2 sätestatud tööpäevasisest vaheaega ei arvestata tööaja hulka.
4. Töötajate, kelle põhitööks on sõitjaid vedava üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) mootorsõiduki juhtimine, iga-aastase puhkuse kestus koos lisapuhkusega on vähemalt 35 kalendripäeva.

III TÖÖTASU

§ 7 Töötasu määramise alused
1. Töötajate põhitöötasu alammäärad on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 1.

§ 8 Lisatasud
1. Kui summeeritud tööaja arvestusperiood on kuni 2 kuud k.a., makstakse Töötajate ületunnitasu vastavalt Töölepingu seadusele. 3- ja 4-kuulise arvestusperioodi korral makstakse Töötajale 1,6-kordset töötasu.

Lisa 1
Töötajate põhitöötasu alammäärad täistööajaga

§ 1 Töötajate põhitöötasu alammäärad alates 01.01.2017
1. Autojuhtidel (trammi-, trolli- ja bussijuhid): 3,50 €
2. Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel täistööajaga töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk ei ole väiksem kui 835 € kuus (miinimum kuutasu). Miinimum kuutasu sisaldab seadusest, kollektiivlepingust ja töölepingust tulenevad tasusid).

§ 2 Töötajate põhitöötasu alammäärad alates 01.01.2018
1. Autojuhtidel (trammi-, trolli- ja bussijuhid): 3,75 €
2. Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel täistööajaga töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk ei ole väiksem kui 895 € kuus. Miinimum kuutasu sisaldab seadusest, kollektiivlepingust ja töölepingust tulenevaid tasusid).

§ 3 Töötajate põhitöötasu alammäärad alates 01.01.2019
1. Autojuhtidel (trammi-, trolli- ja bussijuhid): 4,00 €
2. Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel täistööajaga töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk ei ole väiksem kui 945 € kuus. Miinimum kuutasu sisaldab seadusest, kollektiivlepingust ja töölepingust tulenevaid tasusid).

§ 4 Ületunnitasu maksmine
1. Kokkulepitud tööaega (normtunde) ületava töö eest (ületunnid) makstakse töötajale töölepingu seaduses või käesolevas kokkuleppes ettenähtud tasu lisaks p-s 2 sätestatud miinimum kuutasule.

 
Sotsiaalministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Gonsiori 29
Telefon: 6269301
E-post: INFO@SM.EE
Teadaande number 1081857