Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
Avaldamise algus: 22.05.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Sotsiaalministeerium avaldab teadaande kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lõike 5 alusel.

Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts kui tööandjate ning Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit kui töötajate esindaja (edaspidi nimetatud Pooled) leppisid kokku alljärgnevas:

1. Üldsätted
1.1. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.1.1. Arst – arsti kutsega isik, kes töötab arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.2. Arst-resident – residentuuris eriala omandav arst;
1.1.3. Eriarst – eriarstina registreeritud isik, kes osutab eriarstiabi, üldarstiabi või kiirabi;
1.1.4. Õde – õe kutsega isik, kes töötab õe kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.5. Ämmaemand – ämmaemanda kutsega isik, kes töötab ämmaemanda kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.6. Tervishoiu tugispetsialist – füsioterapeut, tegevusterapeut, radioloogiatehnik, bioanalüütik, kes töötab vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal
1.1.7. Kiirabitehnik - kiirabibrigaadi liige, kes on läbinud vähemalt 400-tunnise erakorralise meditsiini alase õppe ning omab lisaks alarmsõiduki juhtimise õigust;
1.1.8. Erakorralise meditsiini tehnik – erakorralise meditsiini tehniku kutsega kiirabibrigaadi liige;
1.1.9. Hooldustöötaja – hooldaja, hooldusõde, põetaja, abiline, kes töötavad vastava nimetusega ametikohal ja osalevad tervishoiuteenuse osutamisel.
1.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

2. Töötasu alammäärad
2.1. Kehtestada alates 01.04.2017. a töötasu alammääraks arstidele 10,53 eurot tunnis; eriarstidele 10,90 eurot tunnis; õdedele, ämmaemandatele ja tervishoiu tugispetsialistidele 6,03 eurot tunnis; kiirabitehnikutele 5,13 eurot tunnis, erakorralise meditsiini tehnikutele 5,43 eurot tunnis ning hooldustöötajatele 3,70 eurot tunnis.
2.2. Kehtestada alates 01.04.2018.a töötasu alammääraks arstidele 11,35 eurot tunnis; eriarstidele 12,00 eurot tunnis; õdedele, ämmaemandatele ja tervishoiu tugispetsialistidele 6,85 eurot tunnis; kiirabitehnikutele 5,82 eurot tunnis, erakorralise meditsiini tehnikutele 6,17 eurot tunnis ning hooldustöötajatele 4,20 eurot tunnis.

3. Arst-residentide tööaeg ja töötasu
3.1. Arst-residentide tasustatud tööaeg on 40 tundi nädalas.
3.2. Arst-residendi töötasu alammäär on võrdne arsti töötasu alammääraga.
3.3. Arst-residentidel on õigus tööaja sees osaleda residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.

4. Töö- ja puhkeaeg ning puhkus
4.1. Tööaja summeeritud arvestus
Tööaja summeeritud arvestuse korral on arvestusperioodi pikkus kuni 4 kuud.
Tööajakavasse kantakse kõik planeeritavad töötunnid.

6. Töökoormus
6.1. Ambulatoorse töö standard eriarstiabis
6.1.1. arsti ja teda assisteeriva õe esmase vastuvõtu kestus on 25 minutit, korduva vastuvõtu kestus 15 minutit, õe iseseisva esmase vastuvõtu kestus on 30 minutit ;
6.1.2. psühhiaatrias on vastuvõtu kestus aktiivravis 55 minutit, toetusravis 30 minutit;
6.1.3. täistööajaga ambulatoorse töö puhul moodustab 8-tunnisest tööpäevast vastuvõtuaeg 7 tundi, 1 tund on muudeks tööülesanneteks, osalise tööaja korral väheneb summaarse vastuvõtuaja ja muudeks ülesanneteks ettenähtud tööaja kestus proportsionaalselt;
6.1.4. vastuvõtule registreeritakse nii esmased kui korduvad patsiendid;
6.1.5. koormuse hindamise aluseks on vastuvõetud patsientide arv kvartalis;
6.1.6. töötaja ja tööandja kirjalikul kokkuleppel on lubatud, kuid töötajat ei või selleks kohustada:
a) töötada intensiivsemalt, juhul kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud täiendava töö tegemises ja selle tasustamises; intensiivsema töö korral vastutavad töö kvaliteedi eest töötaja ja tööandja võrdselt.
b) töötada väiksema intensiivsusega ja pikendada summaarset vastuvõtuaega tööpäevas kuni 8 tunnini.

7. Lepingu laiendamine
7.1. Lepingu punktides 2, 3, 4.1 ja 6.1 sätestatud tingimusi laiendatakse kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses järgnevalt:
7.1.1 tööandjate poolel kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid Terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest;
7.1.2 töötajate poolel kõigile Lepingu punktides 1.1.1–1.1.9 nimetatud töötajatele, kes töötavad Lepingu punktis 7.1.1 sätestatud asutustes ja ettevõtetes.

9. Lepingu kehtivus ja selle muutmise kord
9.1. Leping jõustub alates allakirjutamise hetkest, punkt 2 tagasiulatuvalt alates 01.04.2017.a ja kehtib kuni 31. detsembrini 2018.a.
9.2. Lepingus saab muudatusi teha Poolte kokkuleppel. Muudatuste tegemist sooviv Pool peab sellest teistele pooltele kirjalikult teatama. Muudatused tehakse kirjalikult.
9.3. Pooled on kohustatud täitma Lepingus kokkulepitud tingimusi kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni. Lepingu kehtivuse ajal kohustuvad pooled mitte kuulutama välja streiki või töösulgu Lepingus sätestatud tingimuste muutmise ajendil (pidama töörahu).

 
Sotsiaalministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Gonsiori 29
Telefon: 6269301
E-post: INFO@SM.EE
Teadaande number 1138131