Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.11.2017
Avaldamise lõpp: 01.12.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Ruu Küla Kaevandajate Selts (registrikood: 14361003) (aadress Tammiku, Ruu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74223) esitatud Jägala VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.11.2017 nr 12-2/17/12614 all) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Tammiku (katastritunnus 24504:008:0082). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,75 ha. Geoloogiline uuring tehakse Jägala VIII uuringuruumis esineva materjali (ehituslubjakivi) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada 8 puurauku. Uurimissügavus on 20 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: kivimi laboratoorsed uuringud, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu maakond, 50303).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1226880