Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 14.02.2018 14:20
Parandaja: Harry Kuivkaev (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: muudetud.
Vaata eelmist versiooni
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.02.2018
Avaldamise lõpp: 15.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinna linn, Harju maakond, 10916) esitatud Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 31.01.2018 numbriga 12-2/18/1531) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas Tagametsa külas riigile kuuluvale katastriüksusele Kernu metskond 31 (katastritunnus 72704:002:0190), mille omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 56,63 ha. Geoloogiline uuring tehakse Tagametsa uuringuruumis esineva materjali (lubjakivi) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 30 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: põhjavee taseme mõõtmised, kivimi keemilise koostise analüüs, füüsikalis-mehaanilised katsed ja topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinna linn, Harju maakond, 10916).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS TREV-2 Grupp, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1256109