Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.03.2018
Avaldamise lõpp: 07.03.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Melli Auto (registrikood: 11099645) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Kuimetsa küla-Põllu 12, 79302) esitatud Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 12.02.2018 numbriga 12-2/18/2435) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kose vallas Rõõsa külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Kõrtsimäevälja (katastritunnus 36302:001:0271). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,63 ha. Geoloogiline uuring tehakse Piirsalu II uuringuruumis esineva materjali (ehitus- ja täiteliiv, ehitus- ja täitekruus) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: Materjali terastikulise koostise, filtratsioonimooduli ja kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määrangud; topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Tallinn, Harju maakond, 11216).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
osaühing Melli Auto, kehtetud ärinimed: osaühing Melli Auto.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1263937