Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.03.2018
Avaldamise lõpp: 09.03.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et BIOLAN Baltic OÜ (registrikood: 10053500) (aadress Mäe 17, Lavassaare vald, 87001 Pärnu maakond) 09.02.2018 esitatud Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.02.2018 nr 12-2/18/2224 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Tori vallas Kilksama külas riigile kuuluvatel kinnistutel Rääma turbaraba 2 (katastritunnus 73001:001:1396, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet) ja Taali metskond 127 (katastritunnus 73001:002:0410, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 37,40 ha, kattudes osaliselt Rääma turbamaardla (registrikaart nr 0230) vähelagunenud turba aktiivse reservvaru 9. plokiga ja hästilagunenud turba aktiivse reservvaru 10. plokiga ning vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 13. plokiga ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 14. plokiga. Uuringuruumi teenindusala külgneb olemasoleva Rääma II turbatootmisala (kaevandamisluba nr L.MK/326603) mäeeraldisega ja kattub selle teenindusmaaga ca 160 m ulatuses, lisaks külgneb taotletav uuringuruum olemasoleva mäeeraldisega Rääma turbatootmisala (kaevandamisluba nr L.MK.PM-13268). Uuringu eesmärk on tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (vähe- ja hästilagunenud turvas) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 100 sondeerimispunkti sügavusega kuni 6 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmised; topograafiline mõõdistamine; botaanilise koostise, lagunemisastme, tuhasuse, loodusliku niiskuse ja happesuse määramine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
BIOLAN Baltic OÜ, kehtetud ärinimed: Osaühing Pro-Peat.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1264808