Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2018
Avaldamise lõpp: 09.05.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Teesiht OÜ (registrikood: 12635880) (aadress Papsaare tee 5-7, Papsaare küla, 88317 Pärnu maakond) 21.02.2018 esitatud Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 22.02.2018 nr 12-2/18/2668 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Kikepera külas riigile kuuluval kinnistutel Välinõmme metskond 9 (katastritunnus 75601:006:0245, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus), Kilingi metskond 1 (katastritunnus 75601:006:0117, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) ja Saunametsa-Paikuse tee maatükk 1 (katastritunnus 75601:006:0109). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 31,45 ha. Uuringu eesmärk on maavara tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (kruus, liiv) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt ja kuni 15 puurauku sügavusega kuni 7 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed uuringud, topogeodeetiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmine. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, 50303 Tartu). Loa taotletav kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Teesiht OÜ, kehtetud ärinimed: Salmon Trading OÜ.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1290006