Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.08.2018
Avaldamise lõpp: 17.08.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Thorsen Grupp (registrikood: 10693955) (aadress Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Tehno tn 6, 46202) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud. Maavara geoloogilise uuringu luba taotletakse Raigu II uuringuruumile.

Raigu II uuringuruumi teenindusala asub Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Raigu külas ettevõttele Osaühing Thorsen Grupp kuuluval kinnistul Ilmandu (katastritunnus 92701:001:0700). Taotletav uuringuruum kattub osaliselt Raigu kruusamaardla (registrikaart nr 0914) täitekruusa aktiivse tarbevaru 1 plokiga. Samuti kattub Raigu II uuringuruum osaliselt kehtiva maavara kaevandamise loaga seotud mäeeraldisega Raigu kruusakarjäär (loa nr L.MK/322586; loa omaja Osaühing Thorsen Grupp) ja selle teenindusmaaga. Raigu II uuringuruumi teenindusala pindala on 16,68 ha. Uuritavaks maavaraks on tehnoloogiline lubjakivi. Kavandatava uuringu eesmärgiks on selgitada uuringuruumis asuva maavara levik, paksus, kvaliteet ja kaevetingimused tasemel, mis võimaldaksid varu kinnitada tarbevaruna. Maavaravaru kavandatavaks kasutusalaks on lubja tootmine. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 7 m. Osaühing Thorsen Grupp taotleb loa kehtivusajaks 3 aastat

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva linn, tel 5621 5670 , e-post: info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1331694