Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.12.2019
Avaldamise lõpp: 14.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Valistre III uuringuruumile on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Valistre külas, Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Halinga metskond 49 kinnistul (katastritunnus: 18803:002:0033), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 7,80 ha. Kavandatava uuringu eesmärk on puuraukude rajamisega selgitada looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, koostis ja tehnoloogilised omadused ning määrata uuritavate looduslike lasundite, sealhulgas maavara võimalikud kasutusalad. Uuringu üheks osaks on määrata uuringuruumi ja selle ümbruse hüdroloogilised tingimused. Plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusdolokivi. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Valistre III uuringuruum. Uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1557396