Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.08.2019
Avaldamise lõpp: 28.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Pro Petraks (registrikood: 11293867) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Jalaka tn 4, 80019) poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Tahkuranna külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Sinilille (katastritunnus 84801:004:0308). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 7,37 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku uurimissügavusega kuni 7,5 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Maavarauuringud.

Kaevandamisloa taotlust on kontrollinud keskkonnaregistri andmete volitatud töötleja, Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Võiste liivamaardla (registrikaart nr 0704) ehitusliiva aktiivse reservvaru 1 plokiga. Maa-ameti soovitusel nimetada uuringuala uuringuloa andmisel, lähtudes uuringuruumide nimetamise tavast ning arvestades kattumist maardlaga, Võiste II uuringuruumiks.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1512874