Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.01.2020
Avaldamise lõpp: 23.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ VATSLA KARJÄÄR (registrikood: 14854645) (aadress Hoo tn 7, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11625 Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Vatsla II uuringuruumile on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas eraomandisse kuuluvale kinnistule Põldmäe tee 11 (katastritunnus: 72701:001:0127). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 19,09 ha. Geoloogiline uuring viiakse läbi eesmärgiga täpsustada uuringuruumis leviva lubjakivikihi paksust, selle kvaliteeti ja kaevandamistingimusi, et hinnata maavara aktiivse tarbevaruna ja hiljem taotleda sellele alale kaevandamisluba. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 5 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmised, katsepumpamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437, aadress: Männiku tee 104, Tallinn, 11216 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi maantee 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1571646