Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.01.2020
Avaldamise lõpp: 24.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b, 74604) 03.01.2020 esitatud Saunja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kuusalu vallas Saunja külas eraomandis oleval Kivisilla kinnistul (katastritunnus: 35201:003:0515). Taotletava uuringuruumi ja selle teenindusala pindala on 5,23 ha. Geoloogilise uuringu eesmärgiks on puuraukude rajamisega selgitada looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, koostis ja tehnoloogilised omadused ning määrata uuritavate looduslike lasundite, sealhulgas maavara võimalikud kasutusalad. Uuringu üheks osaks on määrata uuringuruumi ja selle ümbruse hüdroloogilised tingimused. Hüdrogeoloogilised katsetööd on veetasemete mõõtmine, katsepumpamine ja vajadusel muud katsetöö.

Uuritavaks maavaraks on ehituslubjakivi. Geoloogilise uuringu käigus rajatakse kuni 10 puurauku uurimissügavusega kuni 20m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas kontoris (tel 680 7438; e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi Maantee 16, 11214 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1572264