Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 31.01.2020
Avaldamise lõpp: 01.02.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SP Mets OÜ (registrikood: 10921586) (aadress Sae, Sae küla, Kose vald, vald, 75016 Harju maakond) esitatud Mõisametsa V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kose vallas eraomandisse kuuluvale kinnistule Kuuru mets (katastritunnus: 36302:002:0504, 100% maatulundusmaa) maatulundusmaa). Mõisametsa V uuringuruum hõlmab kinnistut Kuuru mets osaliselt. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 10,92 ha.

Geoloogiline uuring viiakse läbi eesmärgiga selgitada välja uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 35 puurauku ja kuni 35 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmised, m aterjali terastikulise koostise ja filtratsioonimooduli määramine, kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määramine, topograafiline mõõdistamine Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 112 06437, aadress: Männiku tee 104, Tallinn, 11216 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas kontoris (tel 680 7438; e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametil taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi maantee 16, Tallinn, 11214 Harju maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1575048