Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.03.2020
Avaldamise lõpp: 12.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b, 74604) esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kuusalu vallas Valkla külas riigiomandis oleval Tammesaare kinnistul (katastritunnus 35201:001:0074). Uuringuruumi nimetus on Valkla II uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,29 ha. Taotletava uuringuruumi teenindusala lõunaosa kattub ~20 m ulatuses Valkla lubjakivimaardla (registrikaart nr 0056) ehituslubjakivi aktiivse reservvaru 2 plokiga.

Geoloogilise uuringu eesmärk on välja selgitada looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, koostis ja tehnoloogilised omadused ning määrata uuritavate looduslike lasundite, sealhulgas maavara võimalikud kasutusalad. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku uurimissügavusega kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on ehituslubjakivi. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1589174