Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.03.2020
Avaldamise lõpp: 28.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Grenor Trade (registrikood: 10500525) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kase tn 18) poolt esitatud Lodja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringuluba taotletakse Pärnumaal Saarde vallas Lodja külas taotlejale kuuluval kinnistul Lepalinnu (tunnus 71102:001:0135) ja osaühingu Grenor Trade juhatuse liikmele Allar Pinnar kuuluval Mõimessaare (tunnus 71001:001:0254) kinnistul. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 4,38 ha. Geoloogilise uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv, kruus) maht ja kvaliteet. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringu kaeveõõnt uurimissügavusega kuni 6 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Lisaks mõõdetakse uuringupunktides veetaset. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: topogeodeetiline mõõdistamine, proovid materjali terastikulise koostise, kruusa puhul ka purunemiskindluse määramiseks. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu 50303). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1594132