Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.04.2020
Avaldamise lõpp: 22.04.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING (registrikood: 10186158) (aadress Turu tn 3, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43125 Ida-Viru maakond) taotluse alusel on võetud menetlusse geoloogilise uuringu loa taotlus.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Uljaste külas riigile kuuluvatel katastriüksustel Sonda metskond 2 (katastritunnus 75101:001:0120), Sonda metskond 27 (katastritunnus 75101:001:0037), Sonda metskond 39 (katastritunnus 75101:001:0044) ja reservmaal. Katastriüksuste valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Lisaks kattub taotletav Uljaste uuringuruum eraomandisse jäävate katastriüksustega Jaanivere (katastritunnus 75101:001:0006), Liivaaru (katastritunnus 75101:001:0230), Silla (katastritunnus 75101:001:0014), Silla (katastritunnus 75101:001:0015), Satsu raudteelõik (katastritunnus 75101:001:0024) ja Kaubastu tee T5 (katastritunnus 75101:001:0257).

Taotletava Uljaste uuringuruumi pindala on 424,11 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 50 m. Uuritavaks maavaraks on põlevkivi. Uuringu käigus on planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd: katsepumpamine ja veetasemete mõõtmised. Lisaks on planeeritud teostada järgnevad sihtotstarbelised tööd: Uljaste järve setete uuring; põleviki niiskussisalduse, tuhasuse, kütteväärtuse ja õli sisalduse määramine; topograafiline mõõdistamine; turbalasundi sondeerimine (ca 15 sondeerimispunkti). Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond). Taotletava geoloogilise uuringu loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 5699 2028, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1600173