Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.05.2020
Avaldamise lõpp: 21.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463) poolt esitatud Nepste V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringuluba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas asuval katastriüksusel Laiksaare metskond 2 (katastritunnus 21302:001:0094), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 18,06 ha. Plaanitakse rajada kuni 20 puurauku, kuni 20 uuringukaeveõõnt ja uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Nepste V uuringuruum. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmiseni või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi maakond, Viljandi linn, Paala tee 4.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1609229