Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.05.2020
Avaldamise lõpp: 27.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Agnus Grupp (registrikood: 10839494) (aadress Lossipark 4, Kuressaare, Saaremaa vald, 93813 Saare maakond) poolt esitatud Ooremaa V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse geoloogilise uuringu teostamiseks Saare maakonnas Saaremaa vallas Nõmpa külas eraomandis olevale Kuuse maaüksusel (katastriüksus 37301:001:0173). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 15,21 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega on kuni 6 m. Uuritavateks maavaradeks on ehits- ja täiteliiv ning ehitus- ja täitekruus. Uuringupunktides teostatakse veetasemete mõõtmist. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: Materjali terastikulise koostise, filtratsioonimooduli ja kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määrangud; topograafiline
mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104,11216 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://adr.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819..

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1611690