Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.08.2020
Avaldamise lõpp: 22.08.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Päide Liiv OÜ (registrikood: 14856070) (aadress Kiigemäe, Päide küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond 44418) poolt 09.12.2019 esitatud Veltsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletaks Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Päide külas eraomandisse kuuluval Kiigemäe maaüksusel (66101:001:0194). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 1,97 ha. Geoloogiline uuring viiakse läbi eesmärgiga täpsustada uuringuruumis esineva maavara lasumistingimusi, kvaliteeti ja kogust. Kui geoloogilise uuringu tulemusel kinnitatakse alal maavara aktiivne tarbevaru, soovib Päide Liiv OÜ taotleda sinna kaevandamisõigust.

Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 8 puurauku ja kuni 8 kaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 meetrit. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: terastikulise koostise määramine, füüsikalis-mehaanilised katsed, topograafiline mõõdistamine ja veetaseme mõõtmine kaevandites. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood: 11644539, aadress: Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10112 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://adr.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mt 16, Nõmme linnaosa, Tallinna, 11214 Harju maakond..

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1644595