Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade
Avaldamise algus: 23.04.2018
Avaldamise lõpp: 24.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.
 
Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Lonni, Purku küla, Raikküla vald, 78401 Rapla maakond) taotluse alusel väljastati Nepste liivamaardla Nepste liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaluba nr L.MK/330554. Nepste liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas eraomandisse kuuluval kinnistul Kurmi (katastritunnus 21302:001:0010, uus registriosa nr 2115806).

Keskkonnaamet jättis 12.03.2018 kirjaga nr 12-2/18/3568 „Nepste liivamaardla Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ algatamata keskkonnamõju hindamise taotluse menetluse käigus.

Kaevandamisloas määrati:

1. Loa omanik: OÜ SOKKEL HOLDING; registrikood 12245586; aadress Lonni, Purku küla, Raikküla vald, 78401 Rapla maakond.
2. Kaevandaja: OÜ SOKKEL HOLDING; registrikood 12245586; aadress Lonni, Purku küla, Raikküla vald, 78401 Rapla maakond.
3. Maardla: Nepste liivamaardla, registrikaardi nr 0951, põhimaavara on ehitusliiv.
4. Mäeeraldis: Nepste liivakarjäär. Mäeeraldise pindala: 2,19 ha. Mäeeraldise asukoht: Pärnu maakond, Häädemeeste vald.
5. Mäeeraldise teenindusmaa pindala: 3,69 ha. Kaevandatud maa kasutamise sihtotstarve: looduslik rohumaa.
6. Geoloogilise uuringu tegija: Mäebüroo Nord OÜ. Aruande nimetus: Aruanne Nepste uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 31.12.2016). EGF nr 8814. Varud on kinnitatud Maa-ameti peadirektori 03.07.2017 käskkirjaga nr 1-1/17/652.
7. Mäeeraldise piires on järgmised maavarad: ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 73 tuh m³, millest kaevandatav varu on 62 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru on 12 tuh m³, millest kaevandatav varu on 9 tuh m³.
8. Maavara kasutusalad: teede- ja üldehitus ning täitematerjal. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär: 5 tuh m³.
9. Täiendavad tingimused:
9.1 Elektriõhuliinide kaitsevööndites tegutsemine tuleb kooskõlastada liinide haldajaga.
9.2 Kaevandamisloa omanik on kohustatud väljaveoteed (Aruoja tee nr 2130472) korras hoidma tingimustel, mis lepitakse kokku loa omaniku ja kohaliku omavalitsuse vahel.
9.3 Kaevandamisloa omanik peab müra leviku tõkestamiseks rajama vähemalt 3 m kõrguse katendivalli Kurmi kinnistul (katastritunnus 21302:001:0009) asuva hoone suunale.
9.4 Karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni (v.a riigipühad) kell 07.00-19.00. Väljaspool lubatud tööaega võib töö karjääris toimuda vaid Kurmi kinnistu (katastritunnus 21302:001:0009) omaniku või elanike kirjalikul nõusolekul.
9.5 Karjääris töötamisel kuival perioodil (kevad-suvi-sügis) tolmuheitmete vähendamiseks piirata veokite liikumiskiirust karjääris kuni 30 km/h ning kasta karjääri teid ja teenindusplatse veega või töödelda vastavate vahenditega sellise sagedusega, et oleks välditud tolmu teke ja levik.
9.6 Enne kaevandamise alustamist ja kogu kaevandamise perioodil kaks korda aastas (jaanuar-veebruar ning juuli-august) mõõta Kurmi kinnistul (katastritunnus 21302:001:0009) asuva kaevu veetaset. Kui mõõtmistulemuste kohaselt kaevandamise tõttu kaevus veetase alaneb, peab kaevandamisloa omanik tagama kinnistu veega varustatuse (olemasoleva kaevu süvendamine, uue rajamine).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee. Kaevandamisluba nr L.MK/330554 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1283695