Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.05.2017
Avaldamise lõpp: 23.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10916) esitas Helmi-Aakre II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandmise loa VALM-028 muutmise taotluse.

Helmi-Aakre II kruusakarjääri mäeeraldis asub Valga maakonnas, Puka vallas, Rebaste külas kinnistul Tõrresoo (katastritunnusga 60801:001:0211). Mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 7,01 ha. Helmi-Aakre II kruusakarjääris on ehituskruusa jääkvaru suurus 27.09.2016 läbiviidud markšeiderimõõdistuse kohaselt 88,4 tuh m3 ning ehitusliiva ja täiteliiva jääkvaru suurus 99,7 tuh m3.

Taoltuse kohaselt soovitakse muuta kaevandatud maa kasutamise otstarvet ning pikendada maavara kaevandamise loa VALM-028 kehtivust 15 aasta võrra, so kuni 06.11.2032.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetlemise algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress pohja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS TREV-2 Grupp, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1138633