Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.08.2017
Avaldamise lõpp: 08.08.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING INNATO (registrikood: 10382793) (aadress Vana-Lõuna tn 39, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10134) esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisluba) taotlus on menetlusse võetud.

Kaevandamisluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas Männikvälja külas eraomanikule kuuluvatele kinnistutele Antsu (katastritunnus 70201:002:0472) ja Tiigi (katastritunnus 70201:002:0421). Taotletaval alal asub Männikvälja liivamaardla (registrikaardi nr 0411). Taotletava mäeeraldise nimetus on Männikvälja kruusakarjäär. Mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 13,19 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivne tarbevaru 687 tuh m3, millest kaevandatava on 650 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 45 tuh m3. Kaevandajaks on Osaühing Innato. Maavara kasutatakse teede- ja tsiviilehituses. Kaevandamisloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 569 95307, e-post info@keskkonnaamet.ee, postiaadress J.Kunderi 18, Rakvere)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile J.Kunderi 18, Rakvere. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
OSAÜHING INNATO, kehtetud ärinimed: OSAÜHING CASKETT TRANS.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Tanika Ojasild
Telefon: 6807419
E-post: Tanika.Ojasild@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1176352