Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.01.2018
Avaldamise lõpp: 12.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Nordkalk AS (registrikood: 10656606) (aadress Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, F. R. Faehlmanni tee 11a) esitatud Karinu III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Karinu lubjakivimaardlal (registrikaardi nr 0017) Karinu III lubjakivikarjääris tehnoloogilise lubjakivi kaevandamiseks. Karinu III lubjakivikarjääri mäeeraldis ja teeningusmaa asub Järva maakonnas Järva vallas Karinu külas riigile kuuluvatel kinnistutel Karinu karjäär 2 (katastritunnus 25702:004:0199), Karinu karjäär 3 (katastritunnus 25701:001:0357), Rava metskond 108 (katastritunnus 25701:001:0358), Rava metskond 347 (katastritunnus 25702:004:0247), Umbaia (katastritunnus 25702:004:0195), Karinu lubjakivikarjäär (katastritunnus 25702:004:0550) ja Rava metskond 109 (katastritunnus 25702:004:0620). Taotletava mäeeraldise pindala on 13,78 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 22,8 ha. Tehnoloogiline lubjakivi aktiivne tarbevaru on 1164 tuh m³, milles kaevandatav varu on kõik 1164 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 68 tuh m³. Maavara kasutatakse ehituslubja põletamiseks ja filleri valmistamiseks. Taotletava loa kehtivusaeg on 20 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva linn, tel 5621 5670 , e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Nordkalk AS, kehtetud ärinimed: PARTEK NORDKALK AS.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1243551