Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.10.2018
Avaldamise lõpp: 24.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ KTM VARA (registrikood: 10289823) (aadress Jõerahu tn 3, Vorbuse küla, Tartu linn, 61412 Tartu maakond) esitas Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Pikknurme dolokivikarjäär asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pikknurme külas eramaal katastriüksustel Hinnu (registriosa nr 1986735, katastritunnus 61102:003:0034 ja 61102:003:0039), Inno (registriosa nr 1685635, katastritunnus 61102:003:0040), Uus-Pinu (registriosa nr 1986835, katastritunnus 61102:003:0041) ja Pinu (registriosa nr 1673835, katastritunnus 61102:003:0035). Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldis hõlmab Pikknurme dolokivimaardla (registrikaardi nr 0901, põhimaavaraks ehitusdolokivi) kõrgemargilise ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru 1 plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 21,27 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 26,25 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 31.05.2018 Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kõrgemargilise ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru kogus 3616 tuh m³ ja kaevandatav varu on 3459 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 116 tuh m³, maavara kasutusaladeks on killustik teekateteks, täitematerjal. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1371378