Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.11.2018
Avaldamise lõpp: 20.11.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood: 10021374) (aadress Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu linn, 80042 Pärnu maakond) esitas Ulila turbatootmisala kaevandamisloa nr KMIN-056 muutmise taotluse. Ettevõte soovib pikendada kaevandamisloa kehtivusaega 30 aasta võrra ning korrigeerida mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piire ning maavara koguseid.

Ulila turbatootmisala asub Tartu maakonnas Elva vallas Teilma külas riigile kuuluval katastriüksusel Ulila turbatootmisala (katastritunnus 60502:004:0035, registriosa nr 987204) Sangla turbamaardlas (registrikaardi nr 0195).

Ulila turbatootmisala mäeeraldise pindala on 417,73 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 705,16 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 30.09.2018 Ulila turbatootmisala mäeeraldise vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 208 tuh t ja kaevandatav varu 208 tuh t ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 1738 tuh t ja kaevandatav varu 1589 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 50 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1389667