Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.11.2018
Avaldamise lõpp: 20.11.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et RoadWest OÜ (registrikood: 11137400) (aadress Valga mnt 7, Elva linn, Elva vald, 61504 Tartu maakond) esitas Kõduküla liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr L.MK/321109 kehtivusaja pikendamise taotluse. Kaevandamisloa kehtivusaega soovitakse pikendada 15 aasta võrra.

Kõduküla liivakarjäär asub Tartu maakonnas Elva vallas Kõdukülas eramaal katastriüksusel Kruusamäe (registriosa nr 2624604, katastritunnus 69402:004:0047, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) Kõduküla liivamaardlas (registrikaart nr 0818).

Kõduküla liivakarjääri mäeeraldise pindala on 0,81 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 1,78 ha. Seisuga 31.03.2016 oli mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru kogus 31,85 tuh m³, millest kaevandatav 20,85 tuh m³. Maavara kasutusalaks on ehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 14.12.2034.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1389691