Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.11.2018
Avaldamise lõpp: 22.11.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär, 48022) poolt esitatud Krundi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 29.10.2018 numbriga 12-2/18/17565) on võetud menetlusse.

Taotletav Krundi liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas riigile kuuluval kinnistul Orajõe metskond 2 (registriosa nr 7114150, katastritunnus 21302:002:0108), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava mäeeraldise pindala on 8,08 ha ja selle teenindusmaa pindala 11,19 ha. Taotletava maavara kaevandamise loa kohaselt on seisuga 10.10.2018 Krundi liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 88 tuh m³ ja kaevandatav varu on 84 tuh m³. Taotletava maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 8 tuh m³, maavara kasutusaladeks on ehitussegude valmistamine ja teede- ning tsiviilehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 10 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1390933