Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.12.2018
Avaldamise lõpp: 07.12.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et YIT Infra Eesti AS (registrikood: 10114029) (aadress Betooni 28, 11415 Tallinn) 11.09.2018 esitatud Kivinina kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Pärnu linnas Põlendmaa külas riigile kuuluval maaüksusel Taali metskond 2 (katastritunnus 56801:006:0134), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise keskus.

Taotletava mäeeraldise pindala on 6,42 ha ja selle teenindusmaa pindala on 9,67 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara ehituskruusa aktiivne tarbevaru 71 tuh m³, millest kaevandatav varu on 69 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 5 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja ehitus. Kaevandajaks on märgitud YIT Infra Eesti AS (registrikood 10114029; aadress Betooni 28, 11415 Tallinn). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1400983