Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.02.2018
Avaldamise lõpp: 10.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Kiviõli Keemiatööstuse Varad (registrikood: 11873754) (aadress Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Turu tn 3, 43125) maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on võetud menetlusse. Käesoleva taotlusega soovitakse pikendada maavara kaevandamise loa nr IVIM-007 kehtivustähtaega 15 aastat, jääkvaru väljamiseks ja kaevandatud maa korrastamiseks.

Maavara kaevandamise loa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Moldova külas riigile kuuluval kinnistul Moldova kruusakarjäär (katastritunnus 43701:002:0197 ja otstarve 100% mäetööstusmaa), Moldova (Aa) kruusamaardla (registrikaardi nr 0174) keskosas.

Mäeeraldise nimetus on Moldova kruusakarjäär. Mäeeraldise pindala on 5,65 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,61 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 158,2 tuh m³ ja kaevandatav varu on 139,2 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 15 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on kuni 15.06.2034.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, tel 5698 0504. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1254390