Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.02.2018
Avaldamise lõpp: 10.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KIVIKANDUR OÜ (registrikood: 11200972) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, 76902 Harju maakond) 08.01.2018 esitatud Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK.PM-201509 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.01.2018 nr 12-2/18/365 all) on menetlusse võetud. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse loa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra ehk kuni 08.12.2028.

Tarva dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas riigile kuuluval kinnistul Tarva dolokivikarjäär (katastritunnus 33403:001:0284), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 5,57 ha ja selle teenindusmaa pindala on 6,34 ha. Seisuga 01.01.2018 on olemasoleva Tarva dolokivikarjääri mäeeraldisega seotud varuplokkide jääkvaru järgmine: plokis 1 (ehitusdolokivi) aktiivne tarbevaru 127,5 tuh m³ ja plokis 3 (täitedolokivi) aktiivne tarbevaru 2,02 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 50 tuh m³, maavara kasutatakse ehituskillustikuks.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni taotluse kohta tehtava otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Maavara kaevandamise loa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1254629