Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.02.2018
Avaldamise lõpp: 10.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KIVIKANDUR OÜ (registrikood: 11200972) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, 76902 Harju maakond) 08.01.2018 esitatud Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318492 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.01.2018 nr 12-2/18/365 all) on menetlusse võetud. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse loa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra ehk kuni 02.04.2029.

Tarva II dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas eraomandisse kuuluval kinnistul Viidase (katastritunnus 33403:001:0209). Mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 0,79 ha. Seisuga 01.01.2018 on olemasoleva Tarva II dolokivikarjääri mäeeraldisega seotud varuplokkide jääkvaru järgmine: plokis 2 (ehitusdolokivi) aktiivne tarbevaru 3 tuh m³ ja plokis 4 (täitedolokivi) aktiivne tarbevaru 1 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 21 tuh m³, maavara kasutatakse ehituskillustikuks.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni taotluse kohta tehtava otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Maavara kaevandamise loa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1254640