Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.03.2018
Avaldamise lõpp: 22.03.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu) 22.02.2018 esitatud Rääma turbatootmisala kaevandamisloa nr L.MK.PM-13269 muutmise (kehtivusaja pikendamise) taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 22.02.2018 nr 12-2/18/2652 all) on menetlusse võetud. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ehk kuni 20.12.2049, lisaks vähendada mäeeraldise pindala 79,22 ha-ni ja korrigeerida teenindusmaa pindala vastavaks Rääma turbaraba kinnistu piirile.
Taotletav Rääma turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Tori vallas Kilksama külas riigile kuuluvatel kinnistutel Rääma turbaraba (katastritunnus 73001:008:0221, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet) ning Surju metskond 48 (katastritunnus 73001:001:1395, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus). Taotletav Rääma turbatootmisala mäeeraldis hõlmab Rääma turbamaardla (registrikaart nr 0230) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 1. plokki ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 2. plokki. Taotletava mäeeraldise pindala on 79,22 ha ja selle teenindusmaa pindala on 172,86 ha. Seisuga 09.02.2018 olid mäeeraldise piires järgmised maavarad: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 38 tuh t, millest kaevandatav varu on 38 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 268 tuh t, millest kaevandatav varu on 240 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 14 tuh t, maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Jiffy Products Estonia, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Torfex.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1270061