Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.03.2018
Avaldamise lõpp: 27.03.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ NURME TEEDEEHITUS (registrikood: 11188001) (aadress Nurme küla, Tori vald, 85004 Pärnu maakond) 07.03.2018 esitatud Sigaste kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.03.2018 nr 12-2/18/3389 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Sigaste kruusakarjäär asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Sigaste külas taotlejale kuuluval kinnistul Siina (katastritunnus 71101:001:0076, uus registriosa nr 1791606). Taotletav Sigaste kruusakarjääri mäeeraldis hõlmab Sigaste kruusamaardla (registrikaardi nr 0956, põhimaavaraks ehituskruus) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokki 1. Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 0,86 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 24 tuh m³, millest kaevandatav varu on 21 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 2 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1271863