Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.04.2018
Avaldamise lõpp: 14.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu) 16.03.2018 esitatud Elbu turbatootmisala kaevandamisloa nr KMIN-028 muutmise (kehtivusaja pikendamise) taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.03.2018 nr 12-2/18/3904 all) on menetlusse võetud. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ehk kuni 29.12.2049, lisaks korrigeerida mäeeraldise piir vastavaks aktiivse tarbevaru plokkide 24 ja 25 piiridele ning teenindusmaa piir vastavaks Elbu turbaraba kinnistu piirile.
Taotletav Elbu turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme külas riigile kuuluval kinnistul Elbu turbaraba (katastritunnus 73001:001:0355), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletav Elbu turbatootmisala mäeeraldis hõlmab Lavassaare turbamaardla (registrikaart nr 0197) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 24 plokki ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 25 plokki. Taotletava mäeeraldise korrigeeritud pindala on 183,39 ha ja selle teenindusmaa pindala on 218,35 ha. Seisuga 01.01.2018 olid mäeeraldise piires järgmised maavarad: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 199 tuh t, millest kaevandatav varu on 199 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 942 tuh t, millest kaevandatav varu on 885 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 tuh t, maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Jiffy Products Estonia, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Torfex.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1280267